Urgent o Pinabilis na Apela

Pag-file ng apela sa iyong kumpanya ng seguro ay maaaring maging isang napakahabang proseso, ngunit ito ay tiyak na ay hindi kailangang maging. Ikaw o ang iyong kinatawan humiling ng isang pinabilis na apela nang pasalita sa pamamagitan ng pagtawag sa kompanyang nagseseguro direkta.

Urgent apila ay lamang isinasaalang-alang sa mga sitwasyon kung saan:

  • Kasalukuyan kang tumatanggap ng paggamot at ang iyong medikal na provider ay naniniwala ng pagkaantala sa paggamot ay maaaring sineseryoso malagay sa panganib ang iyong buhay o pangkalahatang kalusugan, makaapekto sa iyong kakayahan upang mabawi ang maximum na pag-andar, o magharap sa iyo sa malubhang at matatagalan sakit.
  • Ang iyong isyu ay may kaugnayan sa isang pag-amin o patuloy na pamamalagi sa ospital at hindi ka pa na-discharged

Ikaw hindi maaari simulan ang pagpapabilis ng apela kung:

  • Mayroon ka nang tumanggap ng paggamot at hindi sumasang-ayon sa isang pagtanggi ng claim, o
  • Ang iyong sitwasyon ay hindi itinuturing na urgent sa pamamagitan ng isang medikal na provider na may kaalaman ng iyong medikal na kalagayan o mga medikal na direktor ng iyong insurance plan.

Ang iyong seguro ay kailangang tumugon sa isang pinabilis na kahilingan sa loob 24 sa 72 oras. Ang plano ay maaari iligtas ang desisyon nang pasalita, ngunit isang pandiwang desisyon ay dapat na sundan na may nakasulat na dokumentasyon sa loob ng mga sumusunod na 72 oras.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF