Tungkol sa Social Security Income (SSI)

Social Security Income (SSI) ay isang pangangailangan-based na programa na nagbibigay ng cash na benepisyo sa mga taong napag-alamang hindi pinagana, kaisa na may limitadong kita at mga mapagkukunan. Ito ay nagbibigay ng cash upang makatulong na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan para sa pagkain, damit at tirahan.

Ang pederal na mga programa ng Social Security – SSI at Social Security Disability Insurance ay hindi eksklusibo. Kung makakuha ka SSDI at ay tumatanggap ng mas mababa kaysa sa mga alituntunin ng kita maaari ka ding maging karapat-dapat para sa SSI. At saka, kung kwalipikado ka para sa SSI, maaari ka ring maging karapat-dapat para sa seguro ng estado ng programa Medicaid.

Kapag kayo ay naaprubahan para sa SSI dahil sa kapansanan, ikaw ay sumailalim sa mga pana-panahong mga medikal na mga review upang ipakita ang patuloy na pangangailangan para sa tulong, may mga frequency depende sa iyong diagnosis.

May mga espesyal na mga panuntunan upang matulungan kang magtrabaho. Ang halaga ng SSI na natanggap mo ay maaaring bawasan depende sa halaga ng sahod nagagawa mong kumita, ngunit maaari mong magawang upang mapanatili ang iyong Medicaid coverage.

Mahalagang malaman na hindi tulad ng SSDI, walang retroactive pagbabayad para sa SSI. Sapagkat ang iyong mga benepisyo sumulong mula sa buwan na ikaw ay naaprubahan, ito ay mahalaga hindi upang antalahin ang inyong aplikasyon.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF