Pagbabasa ng Iyong Insurance Card

Dalhin ang iyong mga insurance identification card sa iyo kapag kang humingi ng pag-aalaga. Ito ID card ay darating sa pamamagitan ng koreo o magiging available sa elektronikong paraan pagkatapos mong mag-enroll sa isang plano ng benepisyo sa kalusugan.

    • Ang bilang miyembro ng patakaran sa kalusugan (ang bilang na ito ay natatangi sa iyong patakaran) ay isinangguni sa lahat ng correspondence. Ang grupo na numero ay ring ipakita.

 

    • Maikling out-of-bulsa gastos breakdown, na maaaring kabilang ang mga kinakailangang mga co-payment para sa mga pagbisita sa opisina, espesyalidad, apurahan o emerhensiyang pangangalaga, at mga reseta. Ang impormasyon na ito ay hindi isaalang-alang ang iyong deductible.

 

    • mga numero ng telepono at address upang gamitin kapag mayroon kang mga katanungan, kailangan ng tulong sa pag-file claims, o naghahanap ng bago-authorization.

 

  • Petsa ng pagkakabisa coverage.

 


Card larawang ipinapakita ang isang halimbawa lamang.

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF