Downloads

Co-Pay Relief Brochure (Espanyol)

copayments Program Relief Patient Advocate Foundation ay para sa mga insured tao at nagbibigay ng tulong sa mga copayment, coinsurance at mga deductible gastos na may kaugnayan sa pharmaceutical treatment at / o mga gamot na inireseta para sa diagnosis na karapat-dapat na tao. Matugunan ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat, ang proseso ng aplikasyon at contact impormasyon sa polyetong ito.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto