Downloads

PAF Foundation Brochure (Espanyol)

La Patient Advocate Foundation (PAF) ay ang nangungunang samahan ng mga serbisyo para sa mga pasyente idirekta ang bansa na ang misyon ay upang maprotektahan ang mga pasyente na may talamak sakit, buhay-pagbabanta at debilitating sa pamamagitan ng mabisang mediation ng mga isyu na may kaugnayan sa pag-access sa pangangalaga at pagpapanatili ng pinansiyal na katatagan. Ang buklet na ito ay naglalarawan ng lahat ng mga programa at mga serbisyo para sa mga pasyente na may PAF ay nagbibigay ng impormasyon ng contact para sa bawat.

Ito ang pangsamahang polyeto ni PAF nakasulat sa Espanyol para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles.

I-click ang isa sa mga icon sa ibaba upang makakuha ng naka-print na kopya ng aming mga publikasyon ipapadala direkta sa iyo.

Alam ba ninyo na maaari mong matanggap hanggang sa 25 ng mga publikasyon ang pinakamahalaga sa iyo, libre?   

Matuto mula sa PAF Eksperto