Disability Karapatan Timeline (Para sa Walang Seguro)

Sa ibaba ay ang timeline para sa kapansanan ng Social Security, mula sa petsa ng diyagnosis at sa hinaharap.

Petsa ng Pagsusuri o sa labas ng trabaho——File FMLA sa employer kung naaangkop

1 linggo————————————Kumpleto na manggagamot pagbisita at follow-ups, mangalap ng medical at financial mga dokumento, aplay para sa indigent programa bawal na gamot

2 linggo———————————-File para sa Medicaid, Social Security Disability Benepisyo, at tulong Serbisyong Panlipunan

45 araw———————————–Para sa Walang Seguro pasyente suriin ang katayuan ng Social Security Disability Benepisyo at Medicaid application at makipag-ugnayan sa PAF kung tanggihan o walang tugon

2 buwan———————————Pagpapabilis sa mga pagbabayad ng SSI para sa terminally masama pasyente ay maaaring magsimula

3 buwan———————————proteksyon dulo FMLA

5 buwan———————————SSDI panahon ng paghihintay nagtatapos para sa mga naaprubahang mga pasyente at mga pagbabayad magsisimulang. 24 buwan na Medicare panahon ng paghihintay ay nagsisimula

12 buwan——————————–Kailangan ay may mga medikal na sertipikasyon ng kapansanan na humahadlang sa mga pasyente mula sa pagtatrabaho para sa 12 magkakasunod na buwan upang maging kuwalipikado para sa Social Security Disability

29 buwan——————————-SSDI recipient maging karapat-dapat para sa Medicare

Higit pang mga Expert Artikulo Mula sa PAF